Klimaatplan

De UGent schaart zich achter de EU-ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050 en maakt dit traject voor de komende 10 jaar concreet met een Klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. Het Klimaatplan behandelt 3 grote aspecten: klimaatmitigatie (CO2-reductie), klimaatadaptatie en circulaire economie.

Met mitigatie concentreren we ons op de oorzaken van klimaatverstoring (bv. de netto uitstoot van broeikasgassen reduceren, voornamelijk door sterk in te grijpen op ons energieverbruik en het inzetten op hernieuwbare energie) en met adaptie op het aanpassen aan de gevolgen (bv. hevige regenval, meer hittegolven en langere periodes van droogte). Omdat onze consumptie- en productiepatronen een grote invloed hebben op de CO2-uitstoot moeten we ook grondig werk maken van circulaire economie. De beleids- en transitieplannen van UGent rond deze 3 aspecten kunnen hieronder geraadpleegd en mee opgevolgd worden.

Het Klimaatplan beoogt bijgevolg meer dan enkel een CO2-reductie, en tegelijk past dit Klimaatplan uiteraard in de bredere duurzaamheidsvisie van UGent. Zo zorgt het biodiversiteitsplan voor actie op vlak van klimaatadaptatie, maar moet het actieplan ook het biodiversiteitsverlies aanpakken. Het bedrijfsvervoerplan streeft dan weer naar minder auto’s op fossiele brandstof, maar moet ook leiden tot beter bereikbare campussen en leefbare steden. De focus in het Klimaatplan op CO2-reductie is noodzakelijk, maar mogen we dus niet loskoppelen van het bredere duurzaamheidsbeleid aan UGent dat tweejaarlijks wordt opgevolgd met een Duurzaamheidsverslag. Parallel en meer specifiek hanteren we nu ook een CO2-footprint als belangrijke indicator om tweejaarlijks het Klimaatplan op te volgen.

Onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het kader van duurzaamheid

CO2-reductie

Circulaire economie

Klimaatadaptatie

Transitiewerkgroepen

Elk transitieplan werd opgemaakt door een werkgroep van experten, beleidsmedewerkers en geëngageerde personeelsleden en studenten, en vervolgens goedgekeurd door de RVB. De werkgroepen geven de transitieplannen verder vorm, volgen het op en formuleren voorstellen tot bijsturing. 

De samenstelling van de transitiewerkgroepen vind je onder 'Duurzaamheidsnetwerk: wie doet wat?'.

CO2-eq uitstoot van de UGent

De UGent berekent sinds 2019 jaarlijks haar koolstofvoetafdruk. Dat is de som van alle broeikasgassen die we uitstoten. Met ons klimaatplan willen we de totale uitstoot van onze universiteit jaar na jaar verlagen. Het einddoel? De norm van het Klimaatakkoord van Parijs: een netto nuluitstoot in 2050.